Drobečková navigace

Úvod > Činnosti > Sociální rehabilitace (SR)

Sociální rehabilitace

 

Poslání sociální rehabilitace Trojlístku - centra pro děti a rodinu je zvyšování rodičovských kompetencí v péči o dítě, a to převážně v raném věku dítěte. Smyslem naší služby je nabídnout rodičům nezletilých dětí podporu v jejich samostatnosti, nezávislosti a funkčnosti.

Cíle

Hlavním cílem poskytované služby je pomoci rodičům nezletilých dětí dosáhnout prostřednictvím sociální rehabilitace takové úrovně rodičovských kompetencí, která zajistí do budoucna jejich nezávislost na sociální pomoci při péči o děti v rodinném prostředí.

 

Dílčími cíli je pomáhat rodičům rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti formou praktického nácviku, a to zejména v těchto oblastech:

 • péče o dítě či děti (uspokojení základních potřeb dítěte, zajistit bezpečnost pro dítě, nácvik potřebných dovedností v péči o dítě – krmení, přebalování, koupání, zvládnout výchovnou péči o dítě, stanovit a dodržovat potřebný režim vhodný pro dítě, zajistit potřebnou zdravotní péči, apod.)
 • péče o vlastní osobu (stravovací a hygienické návyky, zájmové a jiné aktivity apod.)
 • péče o domácnost (nakupování, vaření, úklid, praní prádla, drobné údržbářské práce, hospodaření s finančními prostředky apod.)
 • rodinné a mezilidské vztahy
 • uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí (pomoc při získání finanční podpory, komunikace s úřady, získávání informací o dalších možnostech podpory apod.)
 • sociální dovednosti (využívání běžných dostupných veřejných služeb, finanční gramotnost apod.)
 • pracovní návyky (hledání zaměstnání, následně získání a upevnění pracovních návyků)

  

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiče (pár nebo osamělý rodič) starší 16 let:

 • kteří potřebují pomoci v zácviku a osvojení si dovedností spojených s péčí o dítě
 • jejichž dítě bylo svěřeno do zařízení Trojlístek – centrum pro děti a rodinu v rámci výkonu sociálně - právní ochrany dětí
 • jejichž dítě by mohlo být svěřeno do zařízení v rámci výkonu sociálně právní ochrany
 • kteří na základě svého zdravotního omezení potřebují pomoci v zácviku a osvojení si dovedností spojených s péčí o dítě
 • kteří dle zvláštních potřeb splňují náležitosti této služby (např. svěření dítěte do péče, mladistvý rodič apod.)
 • žadatelé o náhradní rodinnou péči (pěstounská péče, adopce)
 • kteří neřeší sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, sociální rehabilitace nenahrazuje zařízení typu azylového bydlení
 • kteří nebudou svým chováním výrazně narušovat či ohrožovat soužití druhých (problematické pití alkoholu, závislí na omamných látkách, s agresivními projevy chování, s infekčním onemocněním, žadatelé postiženi psychiatrickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i okolí apod.)

 Zásady poskytování sociální služby

 • Ctíme jedinečnost každého uživatele služeb a přistupujeme k němu bez jakékoliv přepjatosti a předsudků.
 • Vykonáváme pracovní činnosti zasahující do osobního prostoru uživatele vždy citlivě s ohledem na jeho soukromí.
 • Respektujeme důvěrnost informací získaných v průběhu poskytování služeb a zachováváme mlčenlivost i po ukončení vzájemné spolupráce.
 • Společně s uživatelem sestavujeme individuální plán, který obsahuje jeho osobní cíle, požadavky a potřeby. A vedeme sebe i uživatele k aktivnímu zapojení do plánování.
 • Podporujeme uživatele při vytváření a udržovaní vztahů se společností, navazování přátelských, rodinných a mezilidských vztahů.
 • Poskytujeme služby a péči kvalifikovaným personálem na základě nejnovějších poznatku z oblasti péče o dítě.

 

Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

1. nácvik dovedností pro zvládání péče o dítě a o vlastní osobu, nácvik soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

(péče o děti nebo další členy domácnosti, péče o osobní hygienu, oblékání, péče spojená s chodem domácnosti, úklid, péče o prádlo a obuv, nakupování, vaření, obsluha domácích spotřebičů)

2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

(zejména nácvik a zdokonalení schopnosti komunikace, chování v různých společenských situacích, orientace v čase, místě, využití běžných veřejných služeb, doprovod do školských zařízení, k lékaři, na úřady

3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

(především obnovení nebo upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání pracovních kompetencí atd.)

4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (zejména hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, exekucí, pomoc při získávání finanční podpory, využívání a vyřízení sociálních dávek, pomoc při zajištění platných dokladů apod.)

5. poskytnutí ubytování,

(zajištění ubytování v bytech, úklid, praní, drobné opravy osobního prádla a ošacení, žehlení)

6. poskytnutí – neposkytnutí stravy, s odůvodněním v individuálním plánu

(zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní strav, pomoc při podávání jídla a pití),

7. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

(pomoc při úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy a nehty, při použití WC)

 

 Dokumenty ke stažení                                             Sazebník

 17434.jpg17433.jpg17436.jpg 

  17437.jpg17438.jpg17439.jpg

  17440.jpgIMG-20220120-WA0012.jpgIMG-20220120-WA0006.jpg

  IMG-20220120-WA0004.jpgIMG-20220120-WA0005.jpgIMG-20220120-WA0010.jpg