Drobečková navigace

Úvod > Činnosti > Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Poslání

„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti:

  • které se ocitlo bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené jeho věku nebo
  • jsou-li jeho život, příznivý vývoj či zdravotní stav ohroženy,
  • jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě,
  • které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, a v zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením, psychologické a jiné obdobné nutné péče“ (dle zákona SPOD).

Cíle

  • Kvalitně zajišťovat uspokojování základních životních potřeb umístěného dítěte, včetně poskytování ubytování, ošacení, výchovné péče, vytvářet podmínky pro zájmovou činnost, zajišťovat zdravotní služby, psychologickou a poradenskou pomoc, pomoc při přípravě na školní vyučování.
  • Spolupracovat s rodinou a příslušným orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), případně s dalšími orgány či organizacemi na tom, aby pobyt dítěte umístěného v ZDVOP byl co nejkratší a byl umožněn návrat dítěte do původní biologické rodiny.
  • Podporovat vztahy a kontakty s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, osobami příbuznými či jinak dítěti blízkými, je-li takový kontakt v souladu se zájmem dítěte.
  • Pokud návrat dítěte do rodiny není možný, ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany hledání nejlepšího možného řešení pro toto dítě (tj. prioritní náhradní rodinná péče.

Pro koho je služba určená

Cílová skupina

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je zařízením sociálně právní ochrany, které poskytuje ochranu a pomoc dítěti dle zákona od 0 - 18 let, zpravidla však o ohrožené děti ve věku od 0 – 12 let.

Důvodem pro odmítnutí přijetí dítěte do zařízení jsou kapacitní důvody a akutní infekční nemoc dítěte.

Dětem je zajištěna odborná péče:

  • zdravotní – zajišťována prostřednictvím smluvního dětského lékaře,
  • ošetřovatelská a rehabilitační – zajišťována odborným personálem zařízení,
  • výchovná a pedagogická - děti navštěvují MŠ a ZŠ v Kamenici nad Lipou,
  • diagnostická – zajišťuje psycholog zařízení.

Zásady činnosti

  • Respektování lidských práv, základních svobod a lidské důstojnosti.
  • Tvořit malé rodinné skupiny, podporovat sourozenecké vztahy.
  • Jednat otevřeně ve vztahu k dětem a jejich rodinám, nehodnotící postoj k dětem a rodičům.
  • Naslouchat přáním dětí a jejich biologickým rodinám.
  • Informovat děti a rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, osoby příbuzné nebo dítěti blízko o důležitých skutečnostech.
  • Plnit individuální potřeby dítěte.
  • Zapojit dítě do rozhodování o svém životě.
  • Budovat prostředí vzájemné důvěry.

Dokumenty a formuláře ke stažení